w Souhlas: Víkendové pobyty pro děti, Jezdecká soustředění | JS Kočík

Souhlas: Víkendové pobyty pro děti, Jezdecká soustředění

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“ či “GDPR"): 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti: Jezdecká společnost Kočík Stružná, z.s., se sídlem: Stružná 126, 364 71 Stružná , IČ: 70808724, aby ve smyslu Nařízení GDPR zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
adresu
e-mail
telefonní číslo na zák. Zástupce
věk dítěte

2. Jméno, příjmení, adresu je nutné zpracovat za účelem evidence dětí, e-mail a telefon pro případné kontaktování zákonných zástupců v případě nutných okolností, věk dítěte pak umožňuje jeho správné zařazení do táborového oddílu. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 1 roku.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: js.kocik.stuzna@seznam.cz  , zavoláním na linku: +420 602 281 779 nebo odesláním dopisu na kontaktní údaje společnosti

Poučení o vašich právech

Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
  5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 20 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. 

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. 

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu. 

Kontaktní údaje 

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na kocik.ivo@jskocik.cz, on-line www.jskocik.cz, na tel. čísle: +420 602 281 779, prostřednictvím datové schránky 40410226, osobně nebo poštou na adrese: Jezdecká společnost Kočík Stružná, z.s., Stružná 126, 364 71 Stružná.

nahoru